گرم طلا

بروزرسانی
05:21:10
2,176.30

اولین نرخ روز

2,176.30

آخرین نرخ روز

2,176.30

کمترین نرخ روز

2,176.30

بیشترین نرخ روز

2,176.30

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر