پوند

بروزرسانی
0.000

اولین نرخ روز

0.000

آخرین نرخ روز

0.000

کمترین نرخ روز

0.000

بیشترین نرخ روز

0.000

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر