نفت برنت

بروزرسانی
05:01:17
83.73

اولین نرخ روز

83.73

آخرین نرخ روز

83.73

کمترین نرخ روز

83.73

بیشترین نرخ روز

83.73

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر