گرم نقره

بروزرسانی
04:47:12
24.16

اولین نرخ روز

24.16

آخرین نرخ روز

24.16

کمترین نرخ روز

24.16

بیشترین نرخ روز

24.16

نمودار تغییرات نرخ
آخرین نرخ اعلامی صرافیها
صرافی ساعت نرخ تغییر