کاهش ذخایر بانک مرکزی ترکیه به هفته سوم منتقل شد

3316
فرشید نورزاده

ذخایر ناخالص ارزی بانک مرکزی با حمل این کاهش در هفته سوم به 121.1 میلیارد دلار کاهش یافت.

بانک مرکزی ترکیه آمار هفتگی پول و بانک را منتشر کرده است.

بر اساس این داده ها، ذخایر ناخالص ارزی CBRT در هفته منتهی به 7 آوریل با 1.3 میلیارد دلار کاهش به 121.1 میلیارد دلار رسیده است.

هفته گذشته، ذخایر طلای CBRT از 52.1 میلیارد دلار به 52.6 میلیارد دلار افزایش یافت.

ذخایر ارزی از 70.2 میلیارد دلار به 68.4 میلیارد دلار کاهش یافت.

ذخایر ناخالص برای سه هفته کاهش می یابد
در مقایسه با پایان سال 2022، ذخایر ارزی CBRT 17.39 درصد کاهش داشته است در حالی که ذخایر طلای آن 14.75 درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب ذخایر ناخالص بانک مرکزی در سه هفته گذشته 5.7 میلیارد دلار کاهش یافت. پس از زلزله‌های روز 6 فوریه به مرکزیت قهرمان‌مراش، ذخایر به مدت 1.5 ماه کاهش یافت.

سپس ذخایری که با تاثیر 5 میلیارد دلاری سپرده های عربستان سعودی در هفته 26 اسفند افزایش یافته بود، در 3 هفته گذشته روند کاهشی خود را ادامه داد.

کاهش شدید ذخایر خالص
ذخایر خالص بین المللی بانک مرکزی هفته گذشته از 18.4 میلیارد دلار به 13.7 میلیارد دلار کاهش یافت.

سپرده‌های ارزی ساکنان داخلی ۲.۸ میلیارد دلار کاهش یافت
سپرده های ارزی ساکنان داخلی طی یک هفته 2 میلیارد و 806 میلیون دلار کاهش یافت.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، سپرده های ارزی ساکنان داخلی که در هفته گذشته 186 میلیارد و 490.2 میلیون دلار بود، در هفته منتهی به 31 مارس به 183 میلیارد و 683.60 میلیون دلار رسید.

سپرده‌های ارزی اشخاص حقیقی با 766.60 میلیون دلار کاهش نسبت به هفته گذشته به 110 میلیارد و 743.90 میلیون دلار رسید، این در حالی است که سپرده‌های ارزی اشخاص حقوقی با 2.04 میلیارد دلار کاهش به 72 میلیارد و 939.70 میلیون دلار رسید.

مجموع سپرده‌های ارزی ساکنان داخلی با تعدیل اثر برابری 3 میلیارد و 133 میلیون دلار کاهش یافت. با تعدیل اثر برابری، سپرده‌های ارزی اشخاص حقیقی 802 میلیون دلار و سپرده‌های ارزی اشخاص حقوقی 2 میلیارد و 331 میلیون دلار کاهش یافت.

منبع: https://www.doviz.com/
پیشنهادات