پرداختها با کارت 119 درصد افزایش یافت

3679
فرشید نورزاده

بر اساس داده های BKM، پرداخت های کارتی در ماه آوریل 119 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است.

بر این اساس، در پایان فروردین ماه، تعداد 105.8 میلیون کارت اعتباری، 176.1 میلیون کارت نقدی و 77.3 میلیون کارت اعتباری در ترکیه به دست آمد.

در مقایسه با آوریل 2022، تعداد کارت های اعتباری 19 درصد، تعداد کارت های نقدی 14 درصد و تعداد کارت های پیش پرداخت 27 درصد افزایش یافته است.

تعداد کل کارت ها به 359.3 میلیون کارت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش داشت.

در بیانیه BKM همچنین اشاره شده است که:

مجموع پرداخت‌های انجام‌شده با کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی و کارت‌های اعتباری در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش داشته و به ۵۴۴ میلیارد لیره رسیده است.

در حالی که 422.3 میلیارد لیره از پرداخت های کارتی با کارت های اعتباری انجام شده است، 112.5 میلیارد لیر لیر از کارت های نقدی و 9.4 میلیارد لیره لیره از کارت های اعتباری استفاده شده است.

نسبت به مدت مشابه سال قبل، در پرداخت با کارت اعتباری 114 درصد، در پرداخت با کارت نقدی 145 درصد و در پرداخت با کارت اعتباری 105 درصد رشد داشته است.

معاملات با کارت های اعتباری، کارت های نقدی و کارت های اعتباری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشته است.

در فروردین ماه، 55 درصد از تراکنش های انجام شده با پرداخت کارت با کارت اعتباری، 39 درصد با کارت نقدی و 6 درصد با کارت اعتباری انجام شده است.

در حالی که رشد تراکنش های انجام شده با کارت های اعتباری و کارت های اعتباری نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد بوده است، این میزان در تراکنش های انجام شده با کارت های نقدی 30 درصد بوده است.

میزان پرداخت آنلاین با کارت در فروردین ماه با 120 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 148.6 میلیارد لیره رسید.

سهم پرداخت های آنلاین کارتی از کل پرداخت های کارتی که در فروردین ماه سال گذشته 25.5 درصد بود به 26.6 درصد رسید.

منبع: doviz.com
پیشنهادات