خزانه داری در دو حراج جدید 6.4 میلیارد لیر وام گرفت

5144
فرشید نورزاده

وزارت خزانه داری و دارایی در دو مزایده جدید اوراق قرضه که امروز برگزار شد، 6 میلیارد و 415.1 میلیون لیره وام گرفت.

این وزارتخانه در اولین مناقصه اقدام به انتشار مجدد اوراق دولتی با سررسید 2 ساله (574 روزه)، پرداخت کوپن 4.65 درصدی هر 6 ماه یکبار و کوپن ثابت کرد. در مناقصه سود ساده 14.97 درصد و سود مرکب 15.53 درصد بوده است.

در این مناقصه که قیمت پیشنهادی اسمی به 288 میلیون لیر رسید، فروش اسمی 187 میلیون لیر و فروش خالص 179.9 میلیون لیر بود.

در این مناقصه که تمامی پیشنهادات یک میلیارد و 500 میلیون لیره ای مردم محقق شد، 191 میلیون لیره از بازارسازان دریافت شد و 125 میلیون لیره به این قشر فروخته شد.

در مزایده دوم، اوراق دولتی با سررسید 6 ساله (2338 روزه)، پرداخت کوپن 6 ماهه، با نرخ شناور مجددا منتشر شد. سود دوره ای در مناقصه 6.86 درصد بود.

در این مناقصه که مبلغ پیشنهادی اسمی 2 میلیارد و 5.8 میلیون لیر بود، فروش اسمی یک میلیارد و 173.8 میلیون لیر و فروش خالص یک میلیارد و 10.2 میلیون لیر بود.

در این مناقصه که تمام پیشنهادات 3 میلیارد لیره از مردم برآورده شد، یک میلیارد و 51 میلیون لیر پیشنهادی از بازارسازان دریافت شد و 600 میلیون لیره به این بخش فروخته شد.

بدین ترتیب خزانه داری در دو مزایده در مجموع 6 میلیارد و 415.1 میلیون لیره وام گرفت.

منبع: doviz.com
پیشنهادات