خزانه داری ترکیه در حراج امروز اوراق قرضه 1.6 میلیارد لیر وام گرفت

4772
فرشید نورزاده

وزارت خزانه داری و دارایی در مزایده اوراق قرضه که امروز برگزار شد، یک میلیارد و 635.6 میلیون لیر وام گرفت.

در این مناقصه، این وزارتخانه اوراق قرضه دولتی با سود متغیر با سررسید 6 ساله (2359 روزه) و پرداخت کوپن را هر 6 ماه یکبار مجدداً منتشر کرد. سود دوره ای در مناقصه 6.78٪ بود.

در این مناقصه که قیمت پیشنهادی اسمی به 2 میلیارد و 165 میلیون لیر رسید، فروش اسمی یک میلیارد و 30 میلیون لیر و فروش خالص 885.6 میلیون لیر بود.

در این مناقصه که هیچ پیشنهادی از سوی مردم صورت نگرفت، یک میلیارد و 301 میلیون لیر از بازارسازان دریافت شد و 750 میلیون لیر به این بخش فروخته شد.

بدین ترتیب، خزانه داری یک میلیارد و 635.6 میلیون لیر وام گرفت.

منبع: doviz.com
پیشنهادات