حداقل مستمری چقدر خواهد بود؟

4708
فرشید نورزاده

محمد بایرام، اقتصاددان با بیان اینکه کمترین مستمری 7500 لیره حداقل در نرخ تورم افزایش می یابد، گفت: احتمالاً حداکثر در سطح 10 هزار لیره خواهد بود.

به گزارش روزنامه ملیت، محمد بایرام، اقتصاددان که در این باره اظهاراتی داشت، در مورد کمترین حقوق بازنشستگی گفت:

رقم 11 هزار و 402 لیر، رقمی بود که توسط بازار قیمت گذاری شد. معلوم شد که این رقم کمی بالاتر از حد انتظار است. ارقام اعلام شده بود که از 10 هزار لیر تجاوز نمی کند. 11 هزار و 402 لیر به عنوان قیمت حافظ قدرت خرید شهروندان پدیدار شد.

در دوره آتی می توان گفت قدرت خرید همراه با مبارزه موثر با تورم حفظ خواهد شد.

این یک صعود موقت است. نسبت به افزایش موقت دوره قبل 107 درصد افزایش داشته است. تورم نیز در 5 ماهه اول حدود 15 درصد بوده است و اگر خرداد را که انتظار تورم 17 درصدی را داریم، در نظر بگیریم، این نرخ افزایش 34، دو برابر نرخ تورم بوده است. کشور ما با تنظیم سهم رفاه اجتماعی به یک برابر تورم دست یافته است.

اگر به کاهش سریع تورم توجه کنیم، ممکن است در دوره آتی شاهد افزایش اندکی حداقل دستمزد باشیم.

دولت حقوق بازنشستگان را با افزایش اضافی در دوره قبل افزایش داده بود. در حالی که تورم برای کارمندان و بازنشستگان 15 درصد بود، 30 درصد افزایش یافته بود. فکر می کنم این مقدار افزایش به عنوان مرجع پذیرفته شود. من پیش بینی می کنم که حداقل می توان این سطح از حقوق بازنشستگی را ایجاد کرد.

کمترین مستمری که در یک دوره موقت 5500 لیره بود به 7500 لیره افزایش یافت. این یک پیاده روی موقت بود. در حالی که هماهنگی انجام شد، حقوق فردی که 7600 لیر دریافت کرد، ثابت ماند. این اولین آیین نامه مجمع خواهد بود و به تدریج تعداد بازنشستگان ما افزایش می یابد.

انتظار داریم حداقل مستمری نیز افزایش یابد. کمترین مستمری 7500 لیره حداقل در نرخ تورم افزایش می یابد. حداکثر حدود 10 هزار لیره خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که این دستمزد پایه است.»

منبع: doviz.com
پیشنهادات