افزایش قیمت خرده فروشی در استانبول

4655
فرشید نورزاده

قیمت خرده فروشی در استانبول 4.57 درصد و قیمت عمده فروشی 3.14 نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

بر اساس داده های اتاق بازرگانی استانبول (ITO)  شاخص معیشت دستمزد استانبول که نشانگر حرکت قیمت خرده فروشی در این شهر است، به ماه قبل 4.57 درصد افزایش یافته است. 

شاخص قیمت عمده فروشی که منعکس کننده حرکت قیمت عمده فروشی است، 3.14 درصد افزایش یافت.

زمانی که داده های مذکور به صورت سالانه تحلیل می شود، در خرده فروشی 62.46 درصد و در قیمت عمده فروشی 70.58 درصد بوده است.

تغییر نرخ ها بر اساس بخشی

در قیمت خرده فروشی  نسبت به ماه قبل، هزینه پوشاک 29.04 درصد، هزینه فرهنگی، آموزشی و تفریحی 11.97 درصد، هزینه خوراکی 3.87 درصد، کالای خانگی 2.32 درصد، هزینه مسکن و حمل و نقل 1.68 درصد است. هزینه های ارتباطی 1.32 درصد، هزینه های بهداشت و درمان 0.64 درصد و در گروه سایر مخارج 0.24 درصد افزایش داشته است.

قیمت عمده فروشی در گروه مواد فرآوری نشده 16.25 درصد، در گروه نساجی 3.35 درصد، در گروه مصالح ساختمانی 2.96 درصد، در گروه مواد غذایی 0.76 درصد و در گروه معادن 0.61 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در گروه مواد سوخت و انرژی 10.45 درصد کاهش و در گروه مواد سوخت و انرژی 1.10 درصد کاهش ثبت شد.

منبع: doviz.com
پیشنهادات