اعتماد بخش واقعی به اقتصاد به بالاترین سطح در 11 ماه گذشته رسید

2919
فرشید نورزاده

بر اساس داده های CBRT، شاخص اعتماد بخش واقعی نسبت به ماه قبل 2.8 واحد افزایش یافت و با 108 به اوج 11 ماهه رسید.

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) شاخص اعتماد بخش واقعی و نرخ بهره برداری از ظرفیت ماه مارس را منتشر کرد.

در ماه آوریل، شاخص اعتماد بخش واقعی تعدیل شده فصلی با 1 واحد افزایش نسبت به ماه قبل به 105.1 رسید.

هنگامی که شاخص های انتشار پرسش های پیمایشی که شاخص را تشکیل می دهند بررسی می شود، مشاهده می شود که در حالی که ارزیابی ها در خصوص مخارج سرمایه گذاری ثابت، مبلغ سفارش صادرات در سه ماه آینده، کل اشتغال در سه ماه آینده و حجم تولید در سه ماه آینده شاخص را در جهت صعودی تحت تاثیر قرار می دهد، مقدار کل سفارش در سه ماه گذشته، روند کلی، جاری شاخص ارزیابی در مورد موجودی کالاهای تمام شده و مقدار کل سفارش فعلی تحت تاثیر کاهش قرار گرفت.

نتایج نظرسنجی گرایش کسب و کار در ماه آوریل با وزن دهی و تجمیع پاسخ های 1718 محل کار فعال در صنعت تولید ارزیابی شد.

شاخص اعتماد بخش واقعی که به صورت فصلی تعدیل نشده است، نسبت به ماه قبل 2.8 واحد افزایش یافت و به 108.0 رسید.

منبع: doviz.com
پیشنهادات