ارزش پول 200 لیر ترکیه کم شد : صحبت اقتصاددانان در مورد چاپ اسکناس های جدید

5623
فرشید نورزاده

اقتصاددانان اظهار داشتند که اسکناس‌های جدید باید چاپ شوند که بزرگترین پول کاغذی، ۲۰۰ لیره، ۶۴۷ درصد از ارزش خود را از سال ۲۰۰۹ از دست داده است.

به گزارش خبر علی جان پولات از روزنامه جمهوریت؛ در آمارهای فعلی بانک مرکزی، تعداد اسکناس‌های 200 لیر در گردش که در اسفند 1391، 536 میلیون بود، در اسفند 1392 از مرز یک میلیارد و 77 میلیون دلار گذشت.

این افزایش عرضه پول توسط اقتصاددانان به عنوان شاخص کلیدی تورم بالا پذیرفته شد.

در اخبار روزنامه جمهوریت همچنین آمده است که بزرگترین اسکناس ۲۰۰ لیره از سال ۲۰۰۹ تا کنون ۶۴۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است و برای سبد خرید ۲۰۰ لیره امروز باید ۱۴۹۵ لیره پرداخت شود. در آن سالها

در این محیط تورم بالا، اقتصاددانان شروع به بیان این موضوع کردند که اسکناس‌های جدید قابل چاپ هستند. اولین مورد از این اظهارات را شنول بابوشکو معاون سابق بانک زیارت بیان کرد.

بابوشکو با بیان اینکه انتشار اسکناس های جدید تقریباً به یک وظیفه تبدیل شده است، در این خصوص به موارد زیر اشاره کرد:

«طبق اصول پذیرفته شده بین المللی؛ در صورتی که سهم اسکناس بزرگ‌ترین اسکناس از 50 درصد بیشتر شود یا سهم دومین اسکناس از 90 درصد بیشتر شود، اسکناس بزرگ جدید منتشر می‌شود.

از 30 نوامبر در کشور ما؛ سهم 200 لیر که بزرگترین اسکناس است در اسکناس های در گردش 55.5 درصد است در حالی که سهم دومین اسکناس بزرگ 90.6 درصد است. در این شرایط باید اسکناس های 500 لیری یا حتی 1000 لیره ای چاپ شود. در این صورت اسکناس های 5 و 10 لیری سکه خواهد بود.»

منبع: doviz.com
پیشنهادات