ادعای "حقوق بی سابقه قبل از انتخابات" علیه ریاست ارتباطات

3227
فرشید نورزاده

ادعا شده است که اداره ارتباطات در ماه آوریل 282 میلیون و 963 هزار لیره هزینه کرده است که این هزینه 43.72 درصد از هزینه انجام شده در سه ماهه اول سال 2023 را تشکیل می دهد.

طبق اخبار مصطفی بیلدیرجین از روزنامه بیرگون، اداره ارتباطات تحت مدیریت فخرالدین آلتون در ماه آوریل از 12 اداره دولتی در حوزه دولت مرکزی از نظر هزینه ها پیشی گرفته است.

وزارت تغییرات آب و هوا، ریاست اتحادیه اروپا، دادگاه قانون اساسی و دیوان محاسبات از جمله ادارات دولتی بودند که کمتر از اداره ارتباطات هزینه کردند.

در خبر مرتبط توزیع مجموع هزینه های انجام شده توسط ریاست ارتباطات در سه ماهه اول سال 2023 به تفکیک ماه به شرح زیر است:

ژانویه: 44 میلیون و 331 هزار لیره

بهمن: 188 میلیون و 810 هزار لیره

اسفند: 130 میلیون و 968 هزار لیره

فروردین: 282 میلیون و 963 هزار لیره

همچنین در خبرهای مربوطه آمده است که اداره ارتباطات که برای کل سال 2023 مبلغ یک میلیارد و 631 میلیون و 576 هزار لیره تخصیص داده است، 40 درصد از کل اعتبارات خود را در سه ماهه اول سال به مصرف رسانده است.

به اشتراک گذاشته شد که عملکرد هزینه ها برای دوره ژانویه تا آوریل 2023 نشان می دهد که ریاست جمهوری سال 2023 را با هزینه های بالاتر از اعتبار اولیه تکمیل خواهد کرد.

منبع: doviz.com
پیشنهادات